Meny

Hållbarhet och miljö

Vårt hållbara sätt att tänka

Som världens ledande tändsticksproducent är vi hängivna att leverera högkvalitetsprodukter på ett ansvarsfullt sätt. Hållbarhet kommer naturligt för oss, både i tanke och i handling – det är en del av vårt DNA.

Vi har producerat tändstickor i mer än 150 år och Sverige är vår hemmaplan. Vi är stolta över att all vår produktion sker inom Sveriges gränser och att alla våra virkesleverantörer finns här. Från en hållbarhetsaspekt är en lokal närvaro viktig för oss samtidigt som vi har ett globalt synsätt.

För att garantera hållbarhet och bevarandet av våra svenska fabriker i minst 150 år till måste vi ta ansvar för hela vår värdekedja. Detta innebär att ta ansvar för vår påverkan på miljön och de lokala samhällen där vi bedriver vår verksamhet. Det innebär också att ta ansvar för att värna våra medarbetares och våra konsumenters hälsa och säkerhet så väl som att ta ekonomiskt ansvar gentemot våra intressenter.

Vårt miljöansvar

Att ta ansvar för miljön innebär för oss att arbeta medvetet och aktivt för att minska de negativa miljökonsekvenserna av vår affärsverksamhet. Vårt miljöansvar omfattar hela värdekedjan. Vi har en nära dialog med våra virkesleverantörer kring hanteringen och hållbarheten för skogsbruket. Vår produktionskedja kännetecknas av ett effektivt nyttjande av energi, produktionsspill och vatten. Vi jobbar ständigt mot att minimera användningen och utsläppen av kemikalier och vi vidtar miljöeffektivitetsåtgärder vid alla våra anläggningar. Swedish Match Industries AB medverkar i CDP (Carbon Disclosure Project) - en icke-vinstdrivande organisation som mäter företagens CO2-utsläpp. Genom CDP uppmanas företagen att visa upp handlingsplaner för att minska utsläpp och reducera risker. Vi är stolta över att mer än 90 % av våra tändstickor och tändsticksaskar är tillverkade av förnyelsebara material. Miljömässigt ansvarstagande genomsyrar varenda aspekt av vår verksamhet.

Minimera kemikalier och tungmetaller i vår produktion

Det kommer naturligt för oss att upprätthålla ett miljövänligt tillvägagångssätt i vår produktion. En viktig del för att uppfylla vårt åtagande är att minimera användandet av kemikalier och tungmetaller i tillverkningen. Till exempel tillverkas tändsatsen utan svavel och farliga tungmetaller. Vi tillämpar en strikt kemisk policy och vi har en genomgripande process för att bedöma riskerna som är förknippade med kemikalier. I vår produktionsutveckling jobbar vi ständigt mot att öka andelen förnyelsebara material i våra produkter.

Läs mer om vår unika kvalitetsstandard

Transport via tåg för att minska koldioxidutsläppen

Att vi endast använder oss av svensk asp är ett medvetet val för att minska koldioxidutsläppen. För att ytterligare minska vårt ekologiska fotavtryck transporterar vi så mycket av vårt gods som möjligt via tåg.

Svensk asp – ett hållbart råmaterial

Den svenska skogen är fantastisk. Den ger oss frisk luft, rent vatten och bromsar koldioxidutsläpp. I Sverige har vi en god tillväxt av skog och sedan början av 1900-talet har virkesförrådet fördubblats vilket gör den svenska skogen till en hållbar och förnybar källa.

Swedish Match Industries förser stora delar av världen med tändstickor vilket kräver att våra stickor håller hög kvalitet, bland annat för att de ska klara av klimat med hög luftfuktighet och värme. Asp är det optimala träslaget för att tillverka tändstickor på grund av sina långa, sega fibrer. Träden växer naturligt i de svenska skogarna och är ett miljövänligt alternativ i termer av hållbart skogsbruk. Vi använder oss endast av svensk asp som, jämfört med andra träslag, växer i en snabb takt. Detta är en av anledningarna till att asptillgången är så god och har en tillväxt på 4,5 procent årligen. 

Vi har varit FSC®-certifierade sedan 2009. Vårt mål är att i framtiden endast köpa in FSC-certifierat aspvirke. För att uppfylla detta mål har vi en kontinuerlig dialog med våra virkesleverantörer där vi ständigt söker efter FSC-certifierat virke. Allt virke som används till produktionen köps in från södra delen av Sverige. Detta gör att vi kan minska vår inverkan på miljön genom att optimera transportrutten mellan skog, virkesleverantör.

Socialt ansvarstagande

Vårt sociala ansvarstagande innefattar att jobba målmedvetet och ansvarsfullt i relation till våra anställda, våra externa intressenter och det lokala samhället som vi verkar i.

Vi strävar efter ansvarstagande och säkra metoder och processer i alla våra funktioner. Vi förespråkar en arbetsmiljö med hög etisk och moralisk standard där våra anställda respekterar och värnar om varandra, företaget och vårt samhälle.  

En säker arbetsplats

Vi är fast beslutna att tillhandahålla en trygg och säker arbetsmiljö. Vårt fokus vilar på att reducera alla risker som kan förorsaka olyckor eller som negativt kan påverka våra anställdas hälsa och välbefinnande. Till exempel är alla maskiner som kan utgöra en fara för våra anställda täckta med skyddande barriärer, och maskiner som avger en hög ljudnivå har omslutits med isolering. Vi arbetar aktivt och proaktivt med att förbättra ergonomin för våra anställda.

Vår robotarm som hanterar aspkärnorna i svarvningsprocessen är ett exempel på hur vi har gjort arbetsmiljön mer ergonomisk och säker för våra anställda.

Samhällsengagemang

Vårt samhälles välstånd går hand i hand med vår framgång som företag. Vi strävar därmed efter att kontinuerligt bidra till det samhälle som vi verkar i. Exempel på detta är den svenska stiftelsen Solstickan som etablerades år 1936 och den norska stiftelsen Nitedals Hjelpestikkefond som grundades 1925. Solstickefonden bidrar till två huvudsakliga grupper i samhället: funktionshindrade och sjuka barn samt äldre. För varje såld tändsticksask av Solstickan doneras en andel av priset till stiftelsen.

Läs mer om stiftelsen Solstickan

Läs mer om stiftelsen Nitedals Hjelpestikkefond

Ekonomiskt ansvarstagande

Vårt ekonomiska ansvar inbegriper en strävan efter att säkerställa lönsamhet för att skapa långsiktigt värde för våra intressenter och bidragandet till en hållbar ekonomi, både lokalt och globalt. Genom att skapa värde för våra konsumenter genererar vi också värde för våra aktieägare och för samhället som vi verkar i.

Etiska affärsmetoder

Vi har åtagit oss att bedriva god affärssed i alla våra verksamheter och relationer med våra intressenter. Vi bygger relationer genom ärlighet och integritet och vi respekterar rådande lagar och regleringar i de länder som vi är verksamma i.

Effektivitet i fabriken

Våra fabriker är de mest moderna och högteknologiska tändsticksfabrikerna i världen idag. Detta är en viktig faktor för att upprätthålla långsiktig hållbarhet. Våra fabriker är säkra utifrån ett arbetshälsoperspektiv och de är även effektiva ur affärssynpunkt. Detta är en win-win situation för alla inblandade parter.