Meny

Vår värdefulla skog

Sverige är ett av världens mest skogsrika länder. Hela 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog, varav 22,5 miljoner hektar består av produktiv skogsmark. Den svenska skogen är fantastisk. Den ger oss frisk luft, rent vatten och bromsar koldioxidutsläppen. Skogen gör nytta både när den växer och när den används.

De rådande klimatförändringarna beror huvudsakligen på utsläppen av koldioxid. Användningen av trä kan dock minska koldioxidhalten i atmosfären. Detta grundar sig i att den växande skogen har en unik förmåga att absorbera koldioxid från atmosfären och avge syre, vilket sker genom fotosyntesen. I växternas löv eller barr finns ämnet klorofyll som ger växterna sin gröna färg och det är här som fotosyntesen sker. Genom att träden fångar upp solenergi, koldioxid och vatten tillverkas kolhydrater med hjälp av energin från solen. Dessa kolhydrater är det som ger träden växtkraft och byggstenar till att växa. På så sätt binder och lagrar träden koldioxid i form av grundämnet kol. Ju mer skog som växer, desto mer kol lagras. I samband med denna process frigörs dessutom syre som ger oss frisk luft att andas.

När vi använder oss av produkter av trä bidrar vi till en rad fördelar. Detta har sin grund i att trä binder kol även efter avverkning. Används inte träden, utan lämnas att dö och förmultna, frisläpps det bundna kolet och avger koldioxid. Men genom att bruka träd och använda virket bevaras kolet i bunden form.  

Många lever i tron att skogen riskerar att ta slut. Det här är dock en vanlig missuppfattning. Faktum är att det i Sverige årligen avverkas cirka 90 miljoner skogskubikmeter medan tillväxten uppgår till cirka 120 miljoner skogskubikmeter. Tillväxten är alltså större än uttaget, vilket innebär att virkesförrådet i Sverige kontinuerligt ökar för varje år. Denna ökning har pågått sedan början av 1900-talet när kravet på återplantering infördes i Sveriges första skogsvårdslag. För varje träd som avverkas i Sverige planteras minst två nya, om inte fler. På mindre än 100 år har virkesförrådet fördubblats vilket gör den svenska skogen till en hållbar och förnybar källa.

Källa: Svenskt Trä